top of page

העורף האסטרטגי של חמאס במערב

האיום שמציב חמאס חורג מעבר ליכולות הצבאיות שלו בעזה והוא גם מהווה איום רעיוני אידיאולוגי על ערכי היסוד והבסיס של הדמוקרטיות המערביות. הכרה בממד הגלובלי הזה חיונית לפיתוח אסטרטגיה מקיפה נגד חמאס.


כדי להתמודד ביעילות מול חמאס, ישראל זקוקה לאסטרטגיה רב-מימדית שפרט ללחימה הצבאית בעזה, נוקטת במהלכים להצר את ההשפעה האיסלאמיסטית במערב. אתגר ההשפעה האסלאמיסטי מועצם על ידי הברית האסטרטגית בין איסלאמיסטים במערב לארגוני שמאל - קבוצות פרוגרסיביות בארה"ב וקבוצות סוציאליסטיות באירופה. תופעה זו, הידועה כברית האדומה-ירוקה, מחזקת משמעותית את העוצמה הרכה של חמאס בזירה העולמית. 


במיוחד חשוב השימוש של חמאס בעוצמה הרכה הזו כדי להשפיע על מדיניות בארה"ב ועל תפיסות רווחות בה. בזמן מלחמה, העוצמה הרכה הזו מנותבת ליצור לחץ גובר על הממשל האמריקאי להגביל את הסיוע הביטחוני לישראל ולזרז הפסקת אש לפני שהושגו יעדיה הצבאיים של ישראל. התמיכה בחמאס מחלחלת גם לחלק מחברי האגף הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית בארה"ב. ככל הנראה ללחץ שהפעילו קבוצות אלה הייתה השפעה על הלחץ שהפעיל הממשל על ישראל לאפשר הכנסת משלוחי דלק לעזה, אשר מסייעת לחמאס בזמן המלחמה.


הברית האדומה ירוקה גם אחראית לעלייה הניכרת באנטישמיות במערב, הן באמצעות ביטויים אנטישמיים ישירים ומפורשים והן באמצעות הצגת יהודים כ'לבנים ופריבילגים, מה שממעיט מתחושת הדחיפות של איום האנטישמיות. הברית האדומה ירוקה הצליחה להשפיע על המיסגור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני כמאבק בין מדוכאים למדכאים, תוך שימוש בטרמינולוגיה "פנימית" של פוליטיקת זהויות.


העורף במראה האחורית של חאמס

המיגור ההשפעה של חמאס בארה"ב היא קריטית, והיא משלימה את המהלך הצבאי של ישראל בעזה. ואולם נקודה זו מהווה נקודת עיוורון מרכזית עבור מקבלי ההחלטות בישראל. בעוד שהם מזהים את הקשר בין הלחימה בעזה לעלייה באנטישמיות, ניכר שהם לא מייחסים את החשיבות הראוייה להשפעה שעשויה להיות למאבק במחוללי האנטישמיות בארה"ב, על המטרה של מיגור החמאס כרעיון. מאבק זה אינו רק חיוני כשלעצמו אלא גם עולה בקנה אחד עם המטרה הרחבה יותר של ערעור מעמדו של חמאס.


לעלייה באנטישמיות יש השפעה על היכולת של ישראל להשיג את מטרותיה הצבאיות. אחת ממטרותינו העיקריות ב'אתחלתא' היא לחדד עבור מקבלי ההחלטות בישראל את הקשר החיוני הזה. הכרה בקשר עשויה לקדם סינכרון בין בין גופים ממשלתיים, הפועלים כיום בנפרד (בסילו), כדי להחליש את חמאס בזירה הגלובלית. הבנה כזו עשוייה גם לעודד מאמצים דיפלומטיים ושיתוף פעולה מודיעיני של ישראל עם קבוצות פרו-ישראליות. שיתוף פעולה זה לא רק יקדם את מטרותיה של ישראל אלא גם יסייע לארגונים יהודיים העולם במאבקם באנטישמיות הניזונה מגורמים איסלאמיסטים ופרוגרסיביים.

 

המאבק במחוללי האנטישמיות אינו רק חובה מוסרית אלא גם רכיב מרכזי בהחלשת מעמדו הגלובלי של חמאס.

Comments


bottom of page